Rijkscoördinatieregeling
Delen via:   

Belangrijke projecten via Rijkscoördinatieregeling

Het realiseren van een hoogspanningsverbinding is een project van nationaal belang. Op energieinfrastructureleprojecten van nationaal belang is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Deze regeling is bedoeld om de procedure te versnellen en te stroomlijnen. Zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming en van de mogelijkheden voor inwoners en betrokkenen om hierover hun mening te kunnen geven.

Ministers hebben de leiding over het project

De ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM) zijn het bevoegd gezag voor het project. Zij zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming over de nieuwe verbinding. De ministers bepalen waar de nieuwe verbinding komt en hoe deze eruit zal komen te zien. Tijdens de procedure adviseert TenneT de ministers over technische zaken, bouwkosten en over de verschillende mogelijke tracés.

Vervolgens is TenneT verantwoordelijk voor het bouwen van de verbinding en voor het beheer nadat deze in gebruik is genomen.

Het Inpassingsplan

Onderdeel van de Rijkscoördinatieregeling is het Inpassingsplan. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan op rijksniveau en wordt vastgesteld door de ministers van EZ en IenM.

Dit staat er in een Inpassingsplan

Een Inpassingsplan bestaat uit een aantal onderdelen.
Zo bevat het onder andere:

  • Een kaart waarop de exacte ligging van het project is aangegeven.
  • Regels en (kwaliteits)eisen voor het project.
  • Een motivatie voor het tracé van de verbinding en een toelichting op hoe het plan wordt uitgevoerd.
  • Een beschrijving van de gevolgen van het project voor bijvoorbeeld de leefomgeving, water, natuur, landschap en economische ontwikkeling en behoud van archeologische waarden. Deze effecten zijn opgenomen in het Milieu Effectrapport (MER).

Voorgenomen tracé

De ministers van EZ en van IenM hebben in maart 2011 een keuze gemaakt voor de route van de nieuwe verbinding tussen Borssele en Tilburg (het voorgenomen tracé) en voor de locatie van het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation bij Tilburg. Op basis van de gemaakte keuze werken de ministers aan een ontwerp-inpassingsplan waarin het tracé wordt vastgelegd en de keuze voor het tracé wordt gemotiveerd. De keuze is tevens de basis voor TenneT voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen bij de verschillende bestuursorganen.

Voorbereidingsbesluit

Eind maart 2011 hebben de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu een keuze gemaakt voor het voorgenomen tracé voor de nieuwe Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg.

Op 20 juni 2014 is een voorbereidingsbesluit voor het deel Borssele – Rilland in de provincie Zeeland genomen (Zuid-West 380 kV West). Dat loopt op 19 juni 2015 af. Het nieuwe voorbereidingsbesluit treedt op 19 juni 2015 in werking. Met de inwerkingtreding van het nieuwe voorbereidingsbesluit vervalt het op 20 juni 2014 genomen voorbereidingsbesluit.

Vergunningen

Voor het aanleggen van een hoogspanningsverbinding zijn veel besluiten (vergunningen en ontheffingen) nodig. Denk aan een omgevingsvergunning en een ontheffing van de Flora- en faunawet. Met de Rijkscoördinatieregeling blijven de overheden (zoals gemeenten en provincies) verantwoordelijk voor de besluiten. De minister bepaalt welke termijnen alle (ontwerp)besluiten genomen moeten worden.

Inspraak en beroep

Tijdens de ter inzage legging van het ontwerp-inpassingsplan en de Milieueffectrapport (MER) is inspraak mogelijk. Dat betekent dat iedereen dan zienswijzen kan geven over alle besluiten uit het inpassingsplan. 
De inspraak duurt zes weken.

Na de inspraakprocedure worden de definitieve besluiten vastgesteld. Tegen deze definitieve besluiten kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook beroep aantekenen vindt plaats gedurende zes weken.

Via deze website wordt met nieuwsberichten aangegeven waar en wanneer inspraak mogelijk is