Wat is de relatie tussen Zuid-West 380 kV West en Wind op Zee?

Delen via:   
  • De huidige 380 kV verbinding vanuit Borssele is vol
  • Niet alleen voldoet TenneT hierdoor niet aan de eisen die gesteld zijn in de Elektriciteitswet 1998 maar dit geeft risico's bij het transport van elektriciteit op momenten van onderhoud. Zonder de nieuwe verbinding is er daarnaast geen ruimte (transportcapaciteit) beschikbaar om de stroom van nieuwe productielocaties af te voeren. Daarom is uitbreiding van het hoogspanningsnet nodig
  • Het geplande windpark voor de kust bij Zeeland is zo een nieuwe productlocatie
  • De stroom die straks wordt opgewekt door het nieuw aan te leggen windpark kan deels worden afgevoerd via het bestaande hoogspanningsnet. Het betreft hier het eerste windpark (Alfa 700MW). Deze stroom kan worden afgevoerd, omdat de huidige kolencentrale haar deuren eind 2015 sluit. Echter de windparken die nog volgen kunnen niet via de bestaande verbinding worden getransporteerd
  • TenneT is op grond van de Elektriciteitswet wel verplicht tot het aansluiten van de nieuwe windparken  of, als hiervoor geen ruimte meer is, te zorgen dat hiervoor nieuwe transportcapaciteit wordt gebouwd
  • De komst van windenergie leidt dus tot de noodzaak voor de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding
  • Gezien de duurzaamheidsdoelstellingen van het kabinet om 16% windenergie op te wekken in 2020 is het noodzakelijk dat de nieuwe Zuid-West West verbinding er voor die tijd staat
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.