Kan de verbinding (of een deel ervan) ondergronds worden aangelegd?

Delen via:   
  • TenneT heeft begin 2015 haar visie op de aanleg van ondergrondse 380 kV-kabel geactualiseerd. Dit omdat TenneT tot de conclusie is gekomen dat het inmiddels mogelijk is situationeel meer te verkabelen, dan de 20 km die enkele jaren geleden als voorlopig maximum is gesteld.
  • Hierover heeft TenneT de minister van Economische Zaken (EZ), als bevoegd gezag voor de infrastructurele projecten van nationaal belang (RCR-projecten), in april van dit jaar geïnformeerd. De minister heeft vervolgens TenneT gevraagd om een quick scan naar de nettechnische mogelijkheden tot het gedeeltelijk ondergronds brengen van de verbindingen Zuid-West 380 kV West en Oost uit te voeren.
  • Over de resultaten van deze quick scans en aanvullend transiënte onderzoek heeft TenneT 25 november jl. de minister van Economische Zaken geïnformeerd.  Op 2 december heeft de minister de Tweede Kamer schriftelijk ingelicht over de mogelijkheden of onmogelijkheden voor de ondergrondse aanleg van deze twee tracés.
  • Bij Zuid-West West kan met ondergrondse aanleg van delen van het tracé de leveringszekerheid onvoldoende gegarandeerd worden en is dit daarom geen mogelijke optie
  • Bij Zuid-West Oost zijn er vanuit technisch oogpunt mogelijkheden voor ondergrondse aanleg van maximaal 10 kilometer voor het oplossen van ruimtelijke knelpunten. Dit zal meegenomen worden in de verdere m.e.r.-procedure.
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.