Verkabeling Krabbendijke: college gemeente Reimerswaal kiest voor de uitwerking van tracé Noord

Delen via:   
29 / 05 / 2019

Het college van gemeente Reimerswaal kiest voor Tracé Noord voor de verdere uitwerking van de ondergrondse verbinding ter vervanging van de bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding. De keuze is gemaakt op basis van gesprekken met de omgeving en de afwegingsnotitie. In juni zal de raad nog worden gehoord over deze keuze.

Sinds mei 2017 wordt gewerkt aan een studie om een geschikt tracé te vinden voor het ondergronds brengen (lees: verkabelen) van de bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding bij Krabbendijke. In de zomer van 2016 heeft de Minister van Economische Zaken toegezegd dat de bestaande 380 kV verbinding nabij Krabbendijke ondergronds gebracht (verkabeld) zal worden, nadat de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg gereed is. Op termijn zal ten noorden van Krabbendijke dus slechts één (nieuwe) bovengrondse hoogspanningsverbinding overblijven. Het kabeltracé van de 380 kV-verbinding kruist de grond van een aantal (particuliere) grondeigenaren. Met hen zijn eerst individuele (keukentafel)gesprekken gevoerd door een extern deskundige. Op basis van deze gesprekken en technische analyses zijn drie mogelijke tracévarianten (Noord, Midden en Zuid) ontwikkeld.

Voorkeur tracé Noord

Tijdens een informatiemarkt op 12 november 2018 zijn deze drie verschillende tracévarianten en de voortgang van het project toegelicht en konden betrokkenen hun voorkeur voor een tracé aangeven. De projectgroep (bestaande uit medewerkers van de gemeente Reimerswaal, TenneT, Provincie Zeeland, D-Cision, waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat) heeft alle aspecten van de verschillende varianten in een afwegingsnotitie weergegeven. Op basis van deze afwegingsnotitie heeft het college van gemeente Reimerswaal gekozen voor tracé Noord.

Onderbouwing keuze

De beoordeling van de 3 varianten laat op basis van het afwegingskader op een groot aantal aspecten geen wezenlijk verschil zien. Op de aspecten maatschappelijk draagvlak en kosten is er echter een substantieel positieve beoordeling voor alternatief Noord. Met name grondeigenaren en gebruikers hebben zich nadrukkelijk uitgesproken voor het bundelen en combineren van infrastructuur ten noorden van de kern Krabbendijke en geven daarom de voorkeur aan variant Noord.

Vervolgproces

Indien de gemeenteraad op 11 juni 2019 positief reageert op het door het college gekozen voorkeurstracé zal de uitwerking van het basisontwerp door de projectgroep plaatsvinden. Indien de gemeenteraad noemenswaardige bedenkingen heeft bij het voorkeurstracé zal eerst moeten worden bezien of dit aanleiding is voor heroverweging van de keuze voor het voorkeurstracé. Nadat het basisontwerp gereed is, wordt begin 2020 een tweede informatiebijeenkomst gehouden voor alle belanghebbenden. De intentie is dan het tracé met eventuele optimalisaties toe te kunnen lichten alsook de bestemmingsplanprocedure. Ook worden mogelijk enkele grondeigenaren al benaderd voor de betredingstoestemming. Dit gebeurt om de noodzakelijke onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan uit te kunnen voeren. De bestemmingsplanprocedure is voorzien in de jaren 2020 en 2021. De realisatie zal naar verwachting in 2024 starten en in 2025 zal de kabel in gebruik worden genomen en de bestaande verbinding worden verwijderd (nadat Zuid-West 380 kV Oost in gebruik is genomen).

Meer informatie

Informatie over het project kunt u vinden op de website www.reimerswaal.nl/verkabelen. Voor meer informatie over het project en het proces kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Dikkenberg van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via het centrale telefoonnummer 14 0113 of via gemeente@reimerswaal.nl.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.