Tijdelijke hoogspanningsverbinding Borssele

Delen via:   
03 / 04 / 2019

Bij het hoogspanningsstation Borssele kruist de nieuw te bouwen verbinding de bestaande 380 kV verbinding. Dit is een onwenselijke situatie vanwege de veiligheid tijdens de bouw en de leveringszekerheid. Om de bouw van de nieuwe verbinding te kunnen uitvoeren, is daarom een tijdelijke 380 kV verbinding voorzien. Deze kan de functie van de bestaande verbinding overnemen tijdens de bouw van de nieuwe verbinding.

De locatie van de tijdelijke lijn is uitvoerig onderzocht. Er is naar vijf verschillende varianten gekeken, waarvan er uiteindelijk maar een mogelijk bleek: de tijdelijke verbinding geheel in het Groenproject ’t Sloe (Sloebos) te plaatsen. De andere varianten die over de Ossenweg of over het land van de agrariër ten zuiden van de Ossenweg zouden komen te liggen, zijn helaas afgevallen. Over de locatie van de tijdelijke lijn is overleg gevoerd met gemeente Borsele en Dorpsraad Borssele. De locatie ligt gevoelig, omdat hierdoor meer groen in het Groenproject 't Sloe verwijderd moet worden dan in eerste instantie was voorzien. Burgemeester en wethouders van Borsele hebben nogmaals onderzocht of het plaatsen van de tijdelijke lijn op landbouwgrond mogelijk is. Helaas bleek dit op financieel vlak geen optie. Omdat zowel TenneT als de gemeente beseffen dat het dorp veel waarde hecht aan de groene buffer, is gezocht naar een manier om zo min mogelijk schade aan het bos toe te brengen.

De tijdelijke verbinding

De tijdelijke verbinding is een dubbele 380 kV verbinding op zes tijdelijke masten, die worden geplaatst ten oosten van het hoogspanningsstation aan de Weelweg in Borssele door het Sloebos. De tijdelijke lijn zal ongeveer twee jaar in gebruik zijn. De bouw van de tijdelijke lijn is gepland vanaf begin 2020. De lijn kan dan in het voorjaar van 2020 in gebruik worden genomen, tijdig voor de overige bouwwerkzaamheden aan de nieuwe verbinding starten.

De situatie is weergegeven op onderstaande kaart:

Compensatie groen

Na ongeveer drie jaar wordt de tijdelijke verbinding weer afgebroken. Het Sloebos wordt dan in de oorspronkelijke staat hersteld. Het zal echter nog enige tijd duren, voordat de bomen de gewenste hoogte hebben bereikt en het zicht vanuit het dorp op het industriegebied vermindert. Daarom onderzoekt TenneT samen met Natuurmonumenten, gemeente Borsele en de Dorpsraad Borssele de mogelijkheden om het tijdelijke gemis aan natuur te compenseren.

Vergunningsprocedure

Omdat deze tijdelijke lijn afwijkt van het vastgestelde inpassingsplan, moet TenneT een nieuwe vergunning aanvragen. Op deze procedure is de rijkscoordinatieregeling van toepassing. Dat houdt in dat de minister van EZK de procedure met de inspraak coördineert en dat eventuele beroepsschriften direct door de Raad van State worden behandeld. Naast de aanvraag van de vergunning voor de tijdelijke verbinding wordt ook een vergunning aangevraagd voor aanpassingen van tijdelijke bouwwegen en werkterreinen die nodig zijn voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding. Hiervoor is gelijktijdig met het Rijksinpassingsplan al vergunning verleend. Deze moet echter op bepaalde plaatsen worden verlengd of aangepast, aangezien in de detailuitwerking is gebleken dat er soms net wat meer ruimte nodig is of dat een weg net anders komt te liggen. Tevens wordt van een aantal andere tijdelijke (natuur)vergunningen de termijn verlengd.

Planning

De voorgestelde planning voor de procedure is als volgt:

  • 29 maart 2019             indienen vergunningaanvraag
  • 2 augustus 2019          terinzagelegging ontwerpbesluit en start inspraak
  • 13 december 2019       terinzagelegging definitief besluit en beroepstermijn
  • februari 2020               start bouw tijdelijke lijn
  • mei 2020                     ingebruikname tijdelijke lijn
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.