Start bodemonderzoeken Krabbendijke

Delen via:   
18 / 03 / 2015

TenneT is deze week gestart met veldonderzoek bij Krabbendijke. Dit bodemonderzoek is nodig voor de vergunningaanvraag die nodig is voor de nieuw te bouwen mast in de Oosterschelde. Daarnaast worden met de grondeigenaren van aansluitende masten bij Krabbendijke afspraken gemaakt om hen persoonlijk te informeren over de nieuwe mastposities, het verkrijgen van toestemming voor onderzoeken op hun perceel voor de acht masten die langs de dijk zijn gesitueerd en zal gestart worden met de besprekingen over het Zakelijk Rechtovereenkomst (ZRO). Nadat gesprekken met de grondeigenaren hebben plaatsgevonden en toestemming is verkregen, worden ook deze veldonderzoeken uitgevoerd.

Waarom nu deze veldonderzoeken?

Voor het hele tracé in Zeeland worden ten behoeve van het bouwen van de masten, veldonderzoeken gedaan. Dit is nodig voor de technische uitwerking van de verbinding. Het zijn dus geen voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de verbinding. Voor alle andere masten in Zeeland zijn deze onderzoeken al gedaan. Echter omdat er bij Krabbendijke naar een andere oplossing is gezocht, konden deze onderzoeken daar nog niet worden gedaan. Later dit jaar zullen nog andere bodemonderzoeken plaatsvinden (o.a. grondwater- en cultuurtechnisch onderzoek).

De ontwerp-vergunningen worden na de zomer samen met het Ontwerp Inpassingsplan in procedure gebracht. Na het onherroepelijk worden van het rijksinpassingsplan en bijbehorende vergunningen zullen pas de werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de verbinding starten. Op dit moment is de planning dat dit eind 2016/ begin 2017 zal zijn.   

Achtergrond

Grondmechanisch onderzoek
Voor het uitvoeren van de onderzoeken huurt TenneT gespecialiseerde bureaus in die specifieke expertise op het gebied van de genoemde onderzoeken hebben. De bodemonderzoeken worden afgestemd met betrokken instanties en daarnaast zal een rentmeester grondeigenaren en -gebruikers informeren over de aard en het tijdstip van de onderzoeken op hun perceel.

Bij dit grondonderzoek bepalen onderzoekers met behulp van een mechanische sondering of de bodem geschikt is voor bebouwing met een mast en welke fundering daarvoor nodig is. De sondering voeren zij uit met een speciaal daarvoor ingerichte sondeerwagen. In de sondeerwagen bevindt zich een hydraulische pers welke de sondeerstaven de grond in drukt om zo de weerstand en de wrijvingsweerstand van de bodem te meten. Deze twee factoren bepalen de draagkracht van de bodem. De draagkracht van de bodem bepaalt hoeveel en tot welke diepte de aannemer tijdens de bouw moet heien.

Het bodemonderzoek kan verder bestaan uit diverse andere onderdelen. Naast draagkracht kunnen onderzoekers de bodem bijvoorbeeld onderzoeken op verontreiniging en op samenstelling (milieukundig onderzoek). Hiervoor zullen zij grondmonsters nemen die in het laboratorium worden geanalyseerd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.