Start aanbestedingsprocedure en nieuwe planning

Delen via:   
28 / 06 / 2019

Deze week startte de aanbestedingsprocedure voor de bouw van de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV West. Naar verwachting zijn de nieuwe aannemers begin 2020 bekend en starten de bouwwerkzaamheden in het voorjaar van 2020. In de tussentijd regelen we de zakelijk recht overeenkomsten met grondeigenaren en gaan we aan de slag met conditioneringswerkzaamheden. De inbedrijfsname van de nieuwe verbinding vindt eind 2022 plaats.

De beëindiging van de contracten met aannemerscombinatie Heijmans-Europoles in september 2018 heeft ertoe geleid dat de realisatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV West niet op de geplande datum (eind 2020) in bedrijf wordt genomen. Zoals eerder aangegeven, verwacht TenneT een vertraging. Eind juni is de aanbesteding gestart om nieuwe partijen te contracteren die begin 2020 de werkzaamheden weer zullen opstarten. In deze aanbesteding is een uitvoeringstermijn van twee jaar opgenomen. De inbedrijfsname van de nieuwe hoogspanningsverbinding staat nu eind 2022 gepland. We nemen alle mogelijke maatregelen om het proces naar realisatie zo snel mogelijk te laten verlopen.

Conditioneringswerkzaamheden

Tijdens deze aanbestedingsperiode zitten we niet stil. TenneT gaat verder met het afstemmen van zakelijk recht overeenkomsten met grondeigenaren. Daarnaast starten we – uiteraard alleen op de locaties waar een zakelijk recht overeenkomst is getekend – met de benodigde conditioneringswerkzaamheden. Dat zijn voorbereidingen om aan het daadwerkelijke bouwen te kunnen beginnen. In de zomer en het najaar van 2019 gaat aannemerscombinatie Tauw en Witteveen+Bos deze werkzaamheden langs het tracé uitvoeren. Momenteel wordt per mastlocatie bekeken welke aanvullende onderzoeken nodig zijn. Denk aan bodemonderzoek, archeologie, (grond)wateronderzoek, onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s) en geohydrologie. De daadwerkelijke bouwwerkzaamheden aan de nieuwe verbinding starten niet eerder dan het voorjaar van 2020.

Planning

Samenvattend, is de planning op dit moment als volgt:

  • juni 2019                     start nieuw aanbestedingstraject
  • zomer/najaar 2019      aanvullende conditioneringswerkzaamheden
  • begin 2020                  bekendmaking nieuwe aannemerscombinaties
  • voorjaar 2020              start bouwproces nieuwe hoogspanningsverbinding
  • eind 2022                    ingebruikname nieuwe hoogspanningsverbinding

Gevolgen vertraging

De verschoven datum van oplevering heeft geen gevolgen voor de ontsluiting van de windmolen platformen Borssele Alpha en Borssele Beta, die gewoon volgens planning op het net worden aangesloten. Tot de ingebruikname van Zuid-West 380 kV West zou het wél kunnen gebeuren, onder specifieke omstandigheden*, dat het net niet alle windstroom kan afvoeren. Als er dan congestie op het net optreedt – te veel aanbod van stroom en te weinig vraag (of te weinig transportcapaciteit) – zal TenneT congestiemanagement toepassen om die congestie op te heffen. De kosten daarvoor neemt TenneT voor haar rekening. Toepassing van congestiemanagement in een gebied is er alleen om de periode te overbruggen tot oplevering van de verbinding Zuid-West 380 kV West.

* Omstandigheden: marktsituatie (productie/verbruik) en de weersomstandigheden (bijv. veel wind op momenten).

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.