Nut en Noodzaak Zuid-West 380 kV opnieuw aangetoond

Delen via:   
24 / 02 / 2014

Door gewijzigde marktomstandigheden in de energiesector worden de plannen voor de nieuwe hoogspanningsverbinding van Ens naar Eemshaven (Noord-West 380 kV) bijgesteld. Voor Zuid-West 380 kV is de nut en noodzaak van een nieuwe hoogspanningsverbinding nog steeds aanwezig. Voorbereidingen voor deze verbinding gaan dus door.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de energiesector zijn op dit moment turbulent: Goedkope wind- en zonne-energie uit vooral Duitsland; in Nederland minder nieuwe centrales; en (tijdelijke) sluiting van bestaande centrales. TenneT toetst investeringen regelmatig aan lange termijn doelstellingen en aan ontwikkelingen in de energiemarkt. Deze toetsing vindt onder meer plaats via het zogenaamde Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD) 2013 dat TenneT onlangs heeft aangeboden aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het KCD, waarin TenneT aan de hand van actuele en te verwachten marktontwikkelingen aangeeft wat er de komende jaren moet gebeuren in het Nederlandse hoogspanningsnet, verschijnt tweejaarlijks. Lees hier meer over het KCD.

Noord-West 380kV

Het project Noord-West 380 kV is als één van de grote investeringsprojecten in de analyses van het KCD betrokken. Hieruit blijkt dat het gedeelte Vierverlaten- Eemshaven gefaseerd kan worden uitgevoerd en dat een nieuw 380kV transformatorstation bij Vierverlaten de noodzakelijke transportcapaciteit en flexibiliteit biedt om toekomstige ontwikkelingen in de regio te kunnen faciliteren. De geschetste ontwikkelingen geven onvoldoende basis voor de nut en noodzaak van een nieuwe 380 kV verbinding voor het tracédeel Vierverlaten-Ens. De planologische voorbereidingen voor dit tracédeel worden beëindigd. Het tracédeel Ens-Diemen maakt eveneens onderdeel uit van de analyses. Hier onderzoekt TenneT nog hoe deze verbinding toekomstbestendig kan worden gemaakt.

Zuid-West 380 kV

Voor Zuid-West 380 kV heeft het KCD geen gevolgen. Ook in Zeeland is de energiesector in beweging. Een tweede kerncentrale in Borssele is voorlopig van de baan en ook plannen voor een nieuwe kolencentrale zijn voorlopig ingetrokken. De bestaande hoogspanningsverbinding zit echter al langere tijd aan zijn maximale capaciteit. Hierdoor voldoet TenneT niet aan de eisen die gesteld zijn in de Elektriciteitswet 1998. Dit geeft risico’s bij het transport van elektriciteit op momenten van onderhoud. Zonder de nieuwe Zuid-West 380 kV-hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening in Nederland ontstaan.

Daarnaast liggen er verschillende initiatieven te wachten op een gunstiger economisch klimaat. Zo zijn er plannen om in de (nabije) toekomst windparken te bouwen voor de kust van Nederland, bijvoorbeeld voor de Zeeuwse kust. Deze windparken passen in de doelstelling van het huidige kabinet dat zich heeft gecommitteerd om 16 procent van onze energievoorziening duurzaam op te wekken in 2020.

Dit maakt de noodzaak voor de nieuwe verbinding nog groter. De komst van de nieuwe hoogspanningsverbinding is nodig voor de betrouwbaarheid van de levering van energie in zuidwest Nederland voor zowel vandaag, als morgen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.