Nieuw voorbereidingsbesluit ZW 380 kV west

Delen via:   
15 / 09 / 2016

De ontwerp besluiten voor de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland hebben van 4 maart tot en met 14 april 2016 ter inzage gelegen. In de aanloop naar de terinzagelegging van het definitieve inpassingsplan eind 2016, hebben de minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu een nieuw voorbereidingsbesluit genomen.  

Doel van het voorbereidingsbesluit
Het definitieve inpassingsplan legt de bestemming van grond vast en beschrijft de regels voor het gebruik ervan. Een nieuw voorbereidingsbesluit is vereist, omdat meer tijd nodig is om de reacties op het concept inpassingsplan (zienswijzen) te verwerken. Dat bleek niet mogelijk binnen de gestelde termijn van 12 weken. Ook nu dient de zone in het voorbereidingsbesluit als reservering en worden, vooruitlopend op het definitieve inpassingsplan, hiermee geen onomkeerbare beslissingen over het tracé genomen.

Ter inzage legging
Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende kaart ligt gedurende zes weken, van donderdag 15 september tot en met woensdag 26 oktober 2016, ter inzage. Het voorbereidingsbesluit is ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar gemaakt of beroep ingesteld worden.

 

Communicatie
Er wordt een algemene kennisgeving (PDF, 64kB) gepubliceerd in de Staatscourant en de lokale en regionale kranten. Ook zal een bericht op de website van Bureau Energie Projecten geplaatst worden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.