Ministers nemen voorbereidingsbesluit voor tracé in de provincie Zeeland

Delen via:   
17 / 06 / 2015

Eind maart 2011 hebben de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu een keuze gemaakt voor het voorgenomen tracé voor de nieuwe Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg. 

Op 20 juni 2014 is een voorbereidingsbesluit voor het deel Borssele – Rilland in de provincie Zeeland genomen (Zuid-West 380 kV West). Dat loopt op 19 juni 2015 af. Het nieuwe voorbereidingsbesluit treedt op 19 juni 2015 in werking. Met de inwerkingtreding van het nieuwe voorbereidingsbesluit vervalt het op 20 juni 2014 genomen voorbereidingsbesluit.

Voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit voor het deel Borssele tot aan het nieuw te bouwen hoogspanningsstation Rilland ligt vanaf vrijdag 19 juni 2015 zes weken ter inzage. Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van vaststelling van het ontwerp-inpassingsplan, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van de verbinding belemmeren of onmogelijk maken.
Vanaf het moment dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt, gelden in de zone van het voorbereidingsbesluit beperkingen voor het bouwen en aanleggen van (bouw)werken die niet te combineren zijn met de nieuwe hoogspanningsverbinding. Het voorbereidingsbesluit heeft dus alleen gevolgen voor u als u in de zone van het voorbereidingsbesluit bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvraagt. Normaal onderhoud en beheer of zaken die al in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit kunnen gewoon doorgaan.

Vervolg

U kunt op dit moment nog geen inspraak geven op het voorgenomen tracé. Op basis van de gemaakte keuze werken de ministers aan een ontwerp-inpassingsplan waarin de tracékeuze wordt verwerkt. De keuze is tevens de basis voor TenneT voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen bij de verschillende bestuursorganen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.