Besluiten fase 4 ter inzage

Delen via:   
19 / 06 / 2020

Van vrijdag 19 juni 2020 tot en met vrijdag 31 juli 2020 liggen de definitieve besluiten van fase vier (uitvoering) van het project ter inzage. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend op een ontwerpbesluit, kunnen tegen de definitieve besluiten beroep instellen.

 

Voor de uitvoeringsfase van het project Zuid–West 380 kV West moet een aantal vergunningen verlengd of aangepast worden. De ontwerpbesluiten werden vorig jaar al opgesteld en ter inzage gelegd. Iedereen kreeg toen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Nu zijn – met een aantal aanvullingen naar aanleiding van de zienswijzen en wijzigingen op verzoek van rechthebbenden – de vergunningen definitief. Ook deze liggen ter inzage.

Om welke stukken gaat het?

 • Omgevingsvergunning wijzigingen en verlenging tijdelijke werkwegen buiten inpassingsplan --> Gemeente Borsele en Gemeente Reimerswaal
 • Omgevingsvergunning tijdelijke werkwegen buiten inpassingsplan --> Gemeente Kapelle
 • Omgevingsvergunning verplaatsen mast 1058 --> Gemeente Kapelle
 • Verlenging en aanvulling ontheffing soortenbescherming --> Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Verlenging vergunning gebiedsbescherming werkzaamheden Oosterschelde --> Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Watervergunning wijzigingen tijdelijke werkwegen --> Waterschap Scheldestromen
 • Ontheffing Keur wegen wijzigingen tijdelijke werkwegen --> Waterschap Scheldestromen

Twee van de aanvragen en ontwerpbesluiten hadden betrekking op de verzwaring van de voorziene tijdelijke 380 kV hoogspanningsverbinding nabij het hoogspanningsstation te Borssele. Inmiddels is besloten om deze verzwaring van de tijdelijke hoogspanningsverbinding niet uit te voeren. De aanvragen hiertoe zijn ingetrokken. Dit heeft tot gevolg dat er geen besluiten meer worden genomen over de verzwaarde tijdelijke hoogspanningsverbinding.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de besluiten en andere onderliggende stukken van 19 juni 2020 tot en met 31 juli 2020 digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties:

 • Gemeente Kapelle, Kerkplein 1, 4420 AC Kapelle.
 • Gemeente Borsele, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand.
 • Het gemeentehuis van Borsele is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en op vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. In verband met de coronamaatregelen vraagt Gemeente Borsele u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken via het algemene telefoonnummer 0113 23 83 83.

Hoe kunt u beroep indienen?

Heeft u vorig jaar een zienswijze ingediend op een ontwerpbesluit en bent u het niet eens met de besluiten? Dan heeft u nu het recht hiertegen een beroep in te stellen. Dit is mogelijk van zaterdag 20 juni 2020 tot en met vrijdag 31 juli 2020. Let op: deze periode valt deels in de zomervakantie, dus zorg ervoor dat u tijdig uw beroep indient. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend op het ontwerp, kan ook beroep instellen. Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, laat de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State u weten hoeveel dat precies is, wanneer en hoe u dat moet betalen.

U dient uw beroep in via:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.

We verzoeken u vriendelijk om een kopie van het beroepschrift te sturen aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
T.a.v. directie WJZ
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Waar moet het beroep aan voldoen?

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:

 • naam en adres van de indiener
 • datum van ondertekening
 • omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat
 • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de indieningstermijn kunt u geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoeren. Wij raden u aan in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Meer informatie

Alle bijbehorende stukken vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen op 070 379 89 79.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.