Natuur

Delen via:   

TenneT doet er uiteraard alles aan om bij de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding het landschap en het milieu zo min mogelijk te verstoren.

Landschapsplan
Bij het inpassingsplan voor de nieuwe verbinding is een landschapsplan opgesteld. Daarvoor is overleg gevoerd met betrokken bewoners, eigenaren, gemeenten en deskundigen zoals een landschapsarchitect. Het landschapsplan beschrijft maatregelen om de nieuwe verbinding zo goed mogelijk in het landschap in te passen. Daarbij letten we op alle relevante milieuaspecten: landschap en cultuurhistorie, natuur, leefomgeving en water.

Dieren
De aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding kan tijdelijk het leefgebied en vliegroutes van dieren verstoren. Bijvoorbeeld door geluid en trillingen bij het heien van de fundering en het plaatsen van masten en geleiders, doordat werkgebieden verharding en verlichting krijgen of doordat er bomen en struiken moeten worden verwijderd.

Herstellen
Als de werkzaamheden klaar zijn, worden werkgebieden opgeruimd en groenstructuren in originele staat hersteld. De masten en de draden tussen de hoogspanningsmasten kunnen een barrière zijn voor vogels. Draadmarkeringen (zogenaamde varkenskrullen) aan de bliksemdraad helpen voorkomen dat vogels tegen de draden aanvliegen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.