Wat is de planning?
Delen via:   

De tracering van de alternatieven is einde 2016 gereed waarna er een aantal integrale alternatieven beschikbaar zijn voor het doorlopen van de m.e.r. procedure. Hierin worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven inzichtelijk gemaakt. Belangrijke thema's voor het bepalen van de milieueffecten zijn leefomgeving, ecologie, landschap, archeologie, bodem/water en ruimtegebruik. Uit de m.e.r.-procedure volgt een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). De alternatieven worden aanvullend beoordeeld op technische en kostenaspecten. Na deze toetsing volgt het voorgenomen voorkeursalternatief (VVKA), waar de ministers in juni 2017 een besluit over nemen. Aan de hand van dit voorkeursalternatief wordt het inpassingsplan opgesteld. Hierop kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Het uiteindelijke besluit voor het definitieve tracé volgt daarna.
 
Hieronder is een voorlopige planning weergegeven. Deze zal in de loop van het proces steeds specifieker worden, zodat ruim van te voren duidelijk is wanneer bijvoorbeeld inspraak op de verschillende onderdelen mogelijk is.

Eind 2016

Overzichtskaart van de tracé-alternatieven en varianten (met uitgewerkte knelpunten)

Eerste helft 2017

Integrale effectenanalyse met toelichting inclusief meest milieu vriendelijk alternatief (MMA)

Juni 2017

Voorgenomen Voorkeursalternatief (VVKA)

2017 - 2021

Rijkscoördinatieregeling-procedure met inpassingsplan en vergunningen en definitief besluit

Begin 2022

Start bouw