Is het mogelijk dat door ondergrondse aanleg het zuidelijk tracé van Zuid-West Oost weer naar het noordelijk tracé omklapt?
Delen via:   

  • Doordat het Milieu Effect Rapportage (MER) voor Zuid-West 380 kV oost wordt herzien, vindt er opnieuw een effectbeoordeling van de tracéalternatieven op milieuaspecten plaats.  Hierna worden de alternatieven aanvullend beoordeeld op technische en kostenaspecten. Op basis van alle effecten wordt er een keuze gemaakt voor het voorgenomen voorkeursalternatief (VVKA) Op dit moment kan er dus nog geen enkele uitspraak worden gedaan over de uiteindelijke ligging van het VVKA.