Schade
Delen via:   

Kom ik in aanmerking voor schadevergoeding?

Voor en tijdens de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding wordt bij de voorbereiding en uitvoering zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan, om overlast en schade voor derden (omwonenden) te voorkomen. We onderscheiden verschillende vormen van schade. Zo is het mogelijk dat u schade ondervindt door de vestiging van een zakelijk recht, is het mogelijk dat u schade ondervindt tijdens de aanleg en kan er schade zijn door wijziging van het planologische regime (planschade).

Vestiging zakelijk recht

Voor de aanleg en instandhouding van de 380kV-hoogspanningsverbinding moet TenneT gebruik kunnen maken van een strook grond ter plaatse van de hoogspanningsverbinding bijvoorbeeld voor onderhoud of in geval van calamiteiten. Deze strook (de zakelijk rechtstrook) is  vastgesteld op basis van het benodigde ruimtebeslag vooraanleg en instandhouding. Om gebruik te kunnen maken van de grond in deze strook sluit TenneT een zakelijk recht-overeenkomst (inclusief gebruiksovereenkomst) af met de eigenaar, de eventuele overige zakelijk gerechtigden (erfpachters, opstalhouders, et cetera) en de eventuele persoonlijk gerechtigden (huurder, pachters, et cetera). In deze overeenkomsten worden de afspraken vastgelegd over het gebruik van de grond, welke vergoeding de rechthebbende van TenneT zal ontvangen en welke rechten op toekomstige vergoedingen de rechthebbende heeft.

Aankoop van uw grond

Er zijn ook situaties waarin een zakelijk recht-overeenkomst niet volstaat. Bijvoorbeeld omdat de grond nodig is voor de bouw van een hoogspanninsstation of voor een verbinding met het regionale hoogspanningsnet (via station of opstijgpunt). Op dat moment gaat TenneT over tot aankoop van de grond.  Daarnaast biedt TenneT, in het kader van het voorzorgbeleid (link naar uitleg) eigenaren en overige zakelijke gerechtigden van woningen in de zogenaamde magneetveldzone de gelegenheid om vrijwillig hun object aan TenneT te verkopen (indien men dat niet wenst komt men in aanmerking voor een schadevergoeding).

Uitvoeringswerkzaamheden

De aanleg (inclusief voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden) en instandhouding van de  hoogspanningsverbinding kunnen in een incidenteel geval feitelijke schade veroorzaken, ondanks dat voorzorgmaatregelen worden genomen om deze schade zo veel mogelijk te voorkomen of beperken. Daar waar schade wordt veroorzaakt door de werkzaamheden voor de nieuwe verbinding zal dezer schade vergoed worden.

Planschade

De locatie, het tracé en de uitvoeringswijze van een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding worden vastgelegd in een inpassingplan (een bestemmingsplan op rijksniveau). Dit plan bestaat naast het bestaande bestemmingsplan. Zo’n verandering van het bestemmingsplan door de rijksoverheid kan voor u als burger, bedrijf of overheidsinstantie gevolgen hebben. Deze gevolgen heten formeel 'planschade'. U hebt dan mogelijk recht op een tegemoetkoming in de kosten.

Meer informatie