Ondergronds
Delen via:   

Kan de verbinding niet ondergronds?

Bovengronds is uitgangspunt

In Nederland en de rest van Europa zijn 380 kV hoogspanningverbindingen vrijwel overal bovengronds aangelegd. Wereldwijd is er nog te weinig kennis en ervaring om dergelijke verbindingen op grote schaal ondergronds aan te leggen. De rijksoverheid hanteert daarom ook als uitgangspunt dat nieuwe 380 kV verbindingen bovengronds worden aangelegd. In bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken – met name voor kortere trajecten – maar daar gelden dan wel belangrijke restricties voor.

In 2008 heeft TenneT aangegeven maximaal 20 km 380 kV-kabel verantwoord in het Nederlandse, vermaasde hoogspanningsnet ondergronds aan te kunnen leggen. De tracélengte van 20 km – met een totale kabellengte van 240 km – was op dat moment op de grens van wat wereldwijd in de praktijk was beproefd. Bij het opstellen van Rijksinpassingsplannen voor de aanleg van nieuwe 380 kV-verbindingen is sindsdien deze 20 km als landelijk maximum gehanteerd.

Kan er inmiddels meer dan 20 km ondergronds?

TenneT heeft op basis van de eerste studieresultaten naar het functioneren van 10 kilometer kabel in de Randstad richting de minister van EZ aangegeven dat er voorzichtig verdere stappen kunnen worden ondernomen in ondergrondse aanleg van 380kV-verbindingen. Gelijktijdig met de aanleg van de eerste kilometers kabel in de Randstad Zuid-ring (sinds 2013 is er 10 kilometer gereed) is TenneT een monitoringsprogramma met de TU Delft en Eindhoven gestart.

Het beleid is en blijft 'bovengronds, tenzij…'. Toch is er een sterke maatschappelijke wens om méér 380kV-verbindingen ondergronds aan te leggen. Daarom doet TenneT samen met de genoemde onderzoeksinstituten onderzoek naar het elektrisch gedrag van 380kV-kabels. Inmiddels weten we méér dan in 2008. We kunnen de leveringszekerheidsrisico's van ondergrondse kabels specifieker bepalen en daarom kunnen we beter dan voorheen aangeven wanneer ondergrondse aanleg wel of niet verantwoord is vanuit het oogpunt van leveringszekerheid. Ondergrondse aanleg van delen van interconnectoren, de landelijke ring of verbindingen tussen interconnectoren en de landelijke ring is niet gewenst;

Op verzoek van de minister heeft van EZ heeft TenneT een quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden tot het ondergronds aanleggen voor het situationeel oplossen van knelpunten voor de verbinding Zuid-West 380kV (Oost en West) en Noord-West 380 kV (Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten) en aanvullend onderzoek (zgn. transiënte onderzoek) laten uitvoeren voor Noord-West 380 kV (Eemshaven Oudeschip-Vierverlaten) en Zuid-West 380 kV Oost. Deze laatste is nog niet afgerond.

De minister heeft internationaal ingenieursbureau Tractebel opdracht gegeven tot het doen van een second opinion en inmiddels de Tweede Kamergeïnformeerd over zijn standpunt.