Wat is de procedure
Delen via:   

Om tot een nieuwe hoogspanningsverbinding te komen is er een proces nodig dat stap voor stap doorlopen wordt.

Wat is het proces voorafgaand aan de officiële procedure?
In juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken het voorgenomen tracé van de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg bekend gemaakt. Sindsdien zijn we samen aan het werk om dit tracé verder uit te werken. We zijn met elkaar in gesprek gegaan om te kijken naar de lokale omstandigheden. In projectboek 1 is een inventarisatie van de opgaven voor de uitwerking beschreven. Dit doen we met de belanghebbende die betrokken zijn bij een bepaald gebied, zoals gemeenten, bewoners, provincies, beheerorganisaties, ondernemers, bedrijven en natuurorganisaties.

Inmiddels hebben we werkateliers georganiseerd. Hierin kijken we samen met betrokkenen partijen naar de opgaven en verkennen we mogelijke oplossingen. We brengen de effecten van de verschillende varianten in beeld. Het gaat zowel om effecten op de omgeving als om technische en financiële aspecten. We bekijken steeds of er andere belanghebbenden een rol spelen en voor de ateliers uitgenodigd moeten worden.

In de werkateliers kan iedereen zijn belangen verduidelijken, zodat we meer zicht krijgen op de achtergronden van uitwerkingsvarianten. Zo streven we naar een zorgvuldige uitwerking van het tracé. In projectboek 2 is een tussenstand te zien van deze werkateliers. Het tracé in samenwerking met betrokken partijen in werkateliers verder uitgewerkt. Dit heeft in 11 uitwerkingslocaties geleid tot een aantal tracévarianten. TenneT heeft de effecten van deze tracévarianten in beeld gebracht in projectboek 3.

Het uiteindelijke tracé van de nieuwe verbinding bepaalt de minister van Economische Zaken en klimaat. Alle tracévarianten en hun effecten worden eind 2018 voorgelegd aan de minister. Hij zal de betrokken samenwerkende overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om advies vragen. Mede op basis van dit advies maakt de minister in de zomer van 2019 een keuze.

De officiële procedure volgens de Rijkscoördinatieregeling
De rijksoverheid kan bij projecten van nationaal belang de besluitvorming coördineren. Projecten op het gebied van energie-infrastructuur die van nationaal belang zijn, worden gecoördineerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het project Zuid-West 380 Oost is een project dat onder deze rijkscoördinatie regeling valt. Deze regeling is bedoeld om de procedure te versnellen en te stroomlijnen. Zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming en van de mogelijkheden voor inwoners en betrokkenen om hierover hun mening te kunnen geven. Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/zuid-west-380-kv-oost-rilland-tilburg

Aparte procedure voor hoogspanningsstation Tilburg

De komende jaren ontstaan knelpunten in het 150 kilovolt (kV)-net in Noord-Brabant. Een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om knelpunten in de energielevering voor de regio te voorkomen. Het nieuwe station is tevens het eindpunt van de Zuid-West 380 kV Oost verbinding. Bij het station wordt de verbinding aangesloten op de landelijke ring van 380 kV-verbindingen en het onderliggende 150 kV-net. 
Er is besloten om voor de bouw van het station een aparte procedure te doorlopen onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit betekent dat we voor de bouw van het station een apart rijksinpassingsplan schrijven en de bijbehorende vergunningen aanvragen. Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen komen aan het einde van 2020 zes weken lang ter inzage te liggen. U heeft dan de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. We verwachten dat het definitieve rijksinpassingsplan uiteindelijk in de zomer van 2021 onherroepelijk is. Daarna kan worden gestart met de bouw van het station.

Cookiemelding


Deze video wordt niet getoond omdat u geen marketing cookies heeft geaccepteerd.
Klik hier om uw instellingen aan te passen.
Of kijk de video hier.