Wat gebeurt er tijdens de m.e.r.-procedure?

Delen via:   
  • In de m.e.r.-procedure wordt onderzoek gedaan naar de milieueffecten van de te onderzoeken tracéalternatieven
  • Belangrijke thema's voor het bepalen van de milieueffecten zijn leefomgeving, ecologie, landschap, archeologie, bodem/water en ruimtegebruik. Op de tracéalternatieven wordt effectbeoordeling gedaan waarna het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) wordt bepaald.
  • Het MER is uiteindelijk een bijlage bij het inpassingsplan en wordt dan ook samen met het inpassingsplan in procedure gebracht.
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.