Hoe kan ik mijn mening geven?

Delen via:   

Iedereen die te maken krijgt met de nieuwe verbinding, kan zijn of haar mening hierover geven. Dit heet: een zienswijze indienen.

U kunt met een zienswijze reageren op het Ontwerp-inpassingsplan, het Milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten gedurende een periode van zes weken. Met deze zienswijze kunt u aangeven waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerp-Inpassingsplan en/of de ontwerpbesluit(en) en het MER.

Deze zienswijzen worden beoordeeld en meegenomen bij zowel het vaststellen van het definitieve Inpassingsplan als het afgeven van de definitieve vergunningen of ontheffingen. In het geval van het Inpassingsplan beoordeelt het ministerie van EZK de zienswijzen. Zienswijzen op de vergunningen worden door vergunningverlenende instanties zoals gemeenten, provincies, waterschappen beoordeeld en in de definitieve vergunningen verwerkt.

Al meteen reageren

Indien u daarvoor aanleiding ziet, is het belangrijk om al op de ontwerpbesluiten te reageren. Op het moment dat het besluit (het Inpassingsplan) definitief is en u op de ontwerpbesluiten geen zienswijze heeft ingediend, kunt u op enkele uitzonderingen na geen beroep bij de Raad van State aantekenen.

Het Inpassingsplan en de definitieve besluiten, worden - na definitieve vaststelling – opnieuw ter inzage gelegd. Nu hebben belanghebbenden die eerder een zienswijze indienden op de ontwerpplannen, zes weken de tijd om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. De Raad van State beoordeelt of de besluiten al dan niet stand houden. De uitspraak van de Raad van State is bindend voor alle partijen.

Wanneer en waar

Vanaf wanneer u de formele stukken kunt inzien en uw zienswijze kunt indienen, leest u dit in de regionale en lokale kranten. Daarnaast krijgen alle grondeigenaren en direct belanghebbenden een brief op hun huisadres. Hierin staat aangegeven waar zij hun mening kenbaar kunt maken en binnen welke termijn dat moet gebeuren. Deze informatie is ook te vinden op de website van bureau energieprojecten. De stukken worden officieel gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. De aanvragen en plannen liggen ook ter inzage op een aantal locaties in de regio, bijvoorbeeld een aantal gemeentehuizen. Dit betekent dat u de documenten ook ter plekke kunt bekijken.Waar dit precies is, wordt bekend gemaakt op deze website, maar ook in de kennisgeving die in de regionale en lokale kranten wordt gepubliceerd.

Wanneer u vragen heeft kunt u die via het vragenformulier aan ons stellen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.