Publicaties

Delen via:   

Hieronder vindt u de reacties op het voorontwerp-inpassingsplan. De publieke samenvatting van het voorontwerp-inpassingsplan vindt u in Projectboek 4 (vanaf blz 6).

Om de leesbaarheid van de kaarten te vergroten, is het tracé van Rilland naar Tilburg weergegeven in acht deelkaarten:

Hieronder staan de kaarten van de uitwerkingsgebieden.

Meer brochures
Meer brochures (o.a. brochures Wat gebeurt er op mijn land?, Schade- en vergoedingengids en Uw veiligheid en de ongestoorde werking van hoogspanningsverbindingen) vindt u hier.

Magneetveldzonerapporten van de kabeltraces en de tijdelijke 150kV-kabelverbindingen

In dit blok vindt u de magneetveldzonerapporten van de kabeltracés en de tijdelijke 150kV-kabelverbindingen. De rapporten zijn genummerd van west (01) naar oost (09).

- TenneT is niet wettelijk verplicht om de magneetvelden voor ondergrondse hoogspanningskabels te berekenen

- Er zijn geen officiële richtlijnen van het RIVM voor berekeningen van het magneetveld bij ondergrondse hoogspanningskabels

- Het is een intern ontwerprapport van Energy Solutions naar TenneT voor de ontwikkeling van het ondergrondse kabeltracé

- Als het definitieve tracé bekend is kunnen de resultaten uit dit rapport gebruikt worden om de magneetveld contour te visualiseren, ook hier is Tennet niet toe verplicht

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.