Voortgang uitwerking nieuwe verbinding

Delen via:   
10 / 08 / 2020

Ontwerp inpassingsplan
De komende periode worden het voorontwerp inpassingsplan, het MER en het landschapsplan verder uitgewerkt. Het voorontwerp Inpassingsplan wordt na de zomer in projectboek 4 gepubliceerd. Verwachting is dat de dat het Ontwerp-Inpassingplan eind 2020/begin 2021 ter inzage wordt gelegd. Op dit moment zijn de consequenties van de stikstof aanpak nog niet duidelijk. Dit kan er voor zorgen dat er vertraging optreedt. TenneT, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Samenwerkende Overheden werken in de totstandkoming van het inpassingsplan weer nauw samen.

Moldaumast
TenneT heeft onderzoek gedaan naar de best passende mast voor de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg. Dit naar aanleiding van de vraag die de minister mede op basis van advies van de Samenwerkende Overheden in september aan TenneT heeft gesteld. Het onderzoek is afgerond en TenneT heeft aangegeven de nieuwe verbinding met de Moldau mast (type vakwerkmast) te realiseren. De minister heeft ingestemd met dit voorstel. Deze week wordt de omgeving hierover per brief geïnformeerd.

Virtuele atlas toont toekomstige situatie met 380 kV-verbinding
De mastbeelden zijn opgenomen in de projectatlas (de online tracékaart). Deze is hier te raadplegen. In de projectatlas kunt u op verschillende locaties 3D-visualisaties zien. Deze geven een beeld hoe de toekomstige situatie eruit gaat zien.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.