Update MER beoordelingskader

Delen via:   
10 / 03 / 2017

Op 23 december 2016 is het MER-beoordelingskader bovengrondse en gedeeltelijk ondergrondse hoogspanningsverbindingen, om de alternatieven en varianten op een goede wijze te kunnen beoordelen, gepubliceerd. In de afgelopen twee maanden is dit kader besproken met de samenwerkende overheden en de indieners van alternatieve tracés. Zij hebben tijdens de besprekingen een aantal vragen gesteld. Hierover heeft TenneT advies gevraagd aan de onafhankelijke Monitoringscommissie. Dit heeft geleid tot een toelichting op het beoordelingskader in de vorm van een Q&A ter verduidelijking. Daarnaast hebben samenwerkende overheden en indieners ons gewezen op tekstuele onduidelijkheden in het beoordelingskader. De update van het MER beoordelingskader die wij hier publiceren heeft als datum 28 februari 2017.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.