Tracédocument beschikbaar

Delen via:   
24 / 06 / 2016

Alle alternatieven die door gemeenten en bewonerscomités zijn ingediend voor het voorgestelde tracé van de nieuwe 380 kv hoogspanningsverbinding in West-Brabant tussen Rilland en Tilburg én de al bestaande tracés worden vanaf juli verder onderzocht op de effecten voor het milieu. Dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door het bureau Tauw, kan starten nu de optimale ligging van alle ingediende alternatieven in overleg met de indieners en lokale overheden is bepaald.

De kwaliteit van dit onderzoek wordt gecontroleerd door een monitoringscommissie, bestaande uit deskundigen die zijn aangewezen door de samenwerkende overheden en het ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu.

Eind 2015 werd bekend dat alle door de regio aangedragen alternatieven verder worden onderzocht. Hiermee is het advies van het onafhankelijke instituut Deltares, dat op verzoek van het ministerie van Economische Zaken de alternatieven heeft onderzocht op haalbaarheid, opgevolgd.

De tracés zijn in het afgelopen half jaar periode verder getoetst op de nieuwste ruimtelijke en technische ontwikkelingen. In een zogenaamd tracédocument, dat u onder aan de pagina kunt downloaden, zijn de vier verschillende tracés toegelicht en op een schaal van 1 op 35.000 uitgewerkt. De nieuwste inzichten op het gebied van ondergrondse aanleg van hoogspanningsverbindingen en afstand tot windturbines en ondergrondse buisleidingen zijn hierin meegenomen. Ook is rekening gehouden met bijvoorbeeld nieuwe windmolenparken en bedrijventerreinen. Daarnaast zijn de verschillende knelpunten voor zover die nu al bekend zijn in kaart gebracht én is omschreven hoe deze eventueel op te lossen zijn. Deze mogelijke oplossingen worden de komende tijd ook onderzocht op de effecten op milieu.  Er is de afgelopen periode maximaal gebruik gemaakt van de kennis, kunde en betrokkenheid van de indieners van alternatieve tracés, de provincie, de gemeenten en het waterschap. Zij zijn meerdere malen geconsulteerd over het tracédocument en er hebben verschillende overleggen in de regio plaatsgevonden.  Ook bij alle volgende stappen rondom de nieuwe hoogspanningsverbinding zullen zij nauw worden betrokken.  

Nadat het onderzoek naar de effecten op het milieu is afgerond, zal naar verwachting aan het einde van dit jaar een voorgenomen besluit worden genomen over de route van de nieuwe hoogspanningsverbinding in West-Brabant. Tussen 2016 en 2019 wordt daarna een inpassingsplan opgesteld, waarin de voorgenomen route verder wordt uitgewerkt in overleg met de regio en andere betrokkenen. Omwonenden hebben hierbij ook de mogelijkheid een reactie te geven via het indienen van een zienswijze. De aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding zou dan vanaf begin 2020 kunnen starten.

Van 28 juni tot en met 6 juli worden er op verschillende locaties vijf informatieavonden georganiseerd, waarbij geïnteresseerden meer uitleg krijgen over het tracédocument en welke stappen er de komende tijd worden genomen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.