Procedure hoogspanningsstation Tilburg start later

Delen via:   
18 / 12 / 2020

TenneT werkt samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation op locatie de Spinder, ten noorden van Tilburg. Het station voorkomt knelpunten in de energielevering voor de regio en sluit later de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg aan op de landelijke 380kV-ring. 

Stand van zaken

Om de bouw van het nieuwe hoogspanningsstation mogelijk te maken, wordt een inpassingsplan geschreven. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan op rijksniveau. Dit komt ter inzage te liggen voor inspraak, samen met de ontwerp-vergunningen. Naar verwachting vindt de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen in het eerste kwartaal van 2022 plaats. De terinzagelegging wordt tijdig aangekondigd in bewonersbrieven, huis-aan-huis bladen, op de website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en op deze projectwebsite van TenneT.

Verplaatsen effluentvijver

Het nieuwe hoogspanningsstation komt gedeeltelijk op de plek waar nu de effluentvijver van de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap de Dommel ligt. Deze effluentvijver vangt het gezuiverde water tijdelijk op, zodat het geleidelijk kan worden afgevoerd in het watersysteem van het Noorderbos. Voordat de bouw van het station start, moet de effluentvijver worden aangepast. De aangepaste effluentvijver is gepland aan weerszijden van de N261, tussen de Bos en Beemdweg en de Stokhasseltlaan. TenneT werkt momenteel samen met Waterschap de Dommel, Gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant en Natuurmonumenten aan de planuitwerking. In het eerste kwartaal van 2022 verwachten we de uitgewerkte plannen met u te kunnen delen. Vervolgens worden hiervoor de benodigde vergunningen in procedure gebracht, waarop tevens inspraak mogelijk is. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.