Onderzoek masttype en vervolgproces Zuid-West 380 kV Oost

Delen via:   
24 / 09 / 2019

De samenwerkende overheden hebben de minister geadviseerd om eenduidigheid in masttypes en mastposities, passend in het landschap, na te streven. In het belang van een zorgvuldige afweging vraagt de minister TenneT om voor de hele nieuwe Zuid-West 380 kV Oost-verbinding nader te onderzoeken welk masttype in combinatie met het masttype van de bestaande verbindingen de beste bijdrage levert aan de milieuaspecten (zoals natuur, landschap en leefomgeving) in verhouding tot de kosten. De komende periode zal TenneT deze vraag verder uitwerken. Dit betekent dat het masttype wordt uitgewerkt voor het gekozen tracé. De verwachting is dat begin 2020 de resultaten bekend zijn en zullen worden voorgelegd aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. 

Vervolgproces

TenneT gaat nu in gesprek met grondeigenaren over de ligging van de nieuwe verbinding en de posities van masten op hun gronden en met bewoners van gevoelige bestemmingen over hun specifieke situatie en mogelijkheden tot uitkoop en compensatie. Daarnaast gaan we met belanghebbenden in de omgeving de ondergrondse 150 kV-kabelverbindingen verder uitwerken. De vervolgstappen voor het inpassingsplan zijn het opstellen van het voorontwerp-inpassingsplan en het uitwerken van het landschapsplan.  

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.