Keuze minister over de uitvoering van de nieuwe hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg

Delen via:   
10 / 03 / 2020

Voor de verdere uitwerking van de nieuwe 380 kV-verbinding van Rilland naar Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost) stonden nog een aantal vragen open. Deze vragen over de uitvoering kwamen voort uit het uitwerkingsproces en zijn opgenomen in het advies van de Samenwerkende Overheden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De minister van EZK heeft TenneT bij zijn keuze in september gevraagd om deze punten uit te werken. Dit is uitgewerkt en aan de minister gestuurd en kunt u lezen in de ‘brief aan de minister’. Op 28 februari 2020 heeft de minister positief gereageerd op alle punten in de brief.

De minister van EZK heeft ingestemd met het volgende:

  • Uitvoering van de verbinding van Rilland naar Tilburg met vakwerkmasten
  • De ondergrondse aanleg van de 380 kV-verbinding in de buisleidingenstraat verlengen bij Bergen op Zoom
  • Ruime aandacht voor uitwerking omgeving Moerdijk-Zevenbergschenhoek
  • Eerdere aankoop van particuliere woningen die gevoelige bestemming zijn

Verbinding met vakwerkmasten
TenneT doet onderzoek naar de best passende mast voor de nieuwe verbinding tussen Rilland en Tilburg. Dit naar aanleiding van de vraag die de minister mede op basis van advies van de Samenwerkende Overheden in september aan TenneT heeft gesteld. Er is gekeken naar technische functionaliteit, milieueffecten, omgevingseffecten, landschappelijke inpassing en kosten. De randvoorwaarde is het tracé zoals door de minister van EZK in september 2019 is gekozen met de daarbij behorende effecten, waaronder een gelijkblijvend aantal gevoelige bestemmingen. Het onderzoek is al zo ver gevorderd dat TenneT heeft aangegeven de nieuwe verbinding met vakwerkmasten te realiseren. De minister stemt in met dit voorstel. Dit sluit aan bij het advies van de Samenwerkende Overheden voor een eenduidige en optimale landschappelijke inpassing.

Alle functionele eisen worden verwerkt in een technisch mast ontwerp. Dit is volgende maand gereed. Dan is duidelijk hoe deze mast er uitkomt te zien. In een volgende fase wordt het detailontwerp van elk type mast opgeleverd waarin de technische details zijn opgenomen zoals de afmetingen van de isolatie, de exacte pootspreiding en de afmetingen  van de staalconstructie. 

Ondergronds aanleg bij Bergen op Zoom verlengen
Om het Natura 2000-gebied te ontzien en in verband met vergunbaarheid is het nodig om de verbinding ook bij Bergen op Zoom ondergronds aan te leggen in de buisleidingenstraat. Omdat de ondergrondse verbinding in de buisleidingenstraat komt te liggen zijn de effecten op het Natura 2000-gebied minimaal.  

Aandacht voor omgeving bij Moerdijk-Zevenbergschen Hoek
De minister vraagt TenneT om bij de uitwerking van het landschapsplan extra aandacht te geven aan dit gebied.  Afgesproken is dat de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en TenneT in overleg met EZK kijken naar de mogelijkheden van een gezamenlijk gebiedsuitwerkingsplan. De omgeving wordt hierbij betrokken.

Vervroegde aankoop van 27 particuliere woningen
De verwachting is dat het Inpassingsplan (IP) voor project Zuid-West 380 kV Oost begin 2023 onherroepelijk is. Voor gevoelige bestemmingen betekent dit een lange periode van onzekerheid. Pas nadat het IP onherroepelijk is kunnen de betrokkenen van gevoelige bestemmingen gebruikmaken van de uitkoopregeling.

De verwachte termijn voor de periode van een Ontwerp Inpassingsplan tot het onherroepelijk worden van het Inpassingsplan ( inclusief de Raad van State) is circa twee tot drie jaar. Om mensen meer handelingsperspectief te geven, heeft TenneT mede op basis van het advies van de Samenwerkende Overheden voorgesteld te beginnen met aankoop van particuliere woningen, direct na ter inzagelegging van het Ontwerp Inpassingsplan eind december 2020. De minister steunt dit initiatief.

Dit doet TenneT op basis van het voorzorgbeleid en tegen een courante marktwaarde. Indien de gevoelige bestemmingen wachten tot het onherroepelijk worden van het inpassingsplan, dan komen zij in aanmerking voor uitkoop, waarbij sprake is van  volledige schadeloosstelling.

Vervolg en planning
Volgende maand is het technisch mastontwerp en de visualisatie van de vakwerkmast gereed en worden alle betrokkenen  daarover geïnformeerd. De komende periode worden het voorontwerp inpassingsplan, het MER en de landschappelijke inpassing verder uitgewerkt. Het voorontwerp Inpassingsplan wordt rond de zomer in projectboek 4 gepubliceerd. De planning is dat het Ontwerp-Inpassingplan eind 2020 ter inzage wordt gelegd. TenneT, EZK en de Samenwerkende Overheden werken in de totstandkoming van het inpassingsplan weer nauw samen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.