De laatste stand van zaken Rilland-Tilburg

Delen via:   
18 / 12 / 2020

Graag informeren wij u over de laatste stand van zaken van de realisatie van de hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg. Daarnaast informatie over het ontwerp inpassingsplan waar we de komende periode over in gesprek gaan.

Ter inzage legging ontwerp inpassingsplan uitgesteld door stikstofproblematiek
Zoals gemeld in de brief aan u op 7 augustus, heeft de stikstofproblematiek ook gevolgen voor de realisatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg. In de brief staat de verwachting dat het Ontwerp-Inpassingsplan eind 2020/begin 2021 ter inzage wordt gelegd. Daarbij is aangegeven dat de gevolgen van de stikstofaanpak nog niet duidelijk zijn en dat het moment van terinzagelegging mogelijk later plaatsvindt. Inmiddels is duidelijk dat vanwege de onduidelijkheid rondom de stikstof het Ontwerp-Inpassingsplan niet eind 2020/begin 2021 ter inzage wordt gelegd. Inmiddels is vast gesteld  dat vanwege deze onduidelijkheid rondom de stikstof het Ontwerp-Inpassingsplan minimaal een half jaar later ingediend gaat worden.  Als de wetgeving rondom de stikstof problematiek  helder is, zullen wij u berichten over het precieze  moment van terinzagelegging van dit Ontwerp-Inpassingsplan.

De terinzagelegging is het begin van de formele ruimtelijke procedure. De duur van deze gehele procedure hangt af van de eventuele zienswijzen en de mogelijke procedure bij de Raad van State. Als deze procedure helemaal is afgerond is er sprake van een onherroepelijk Inpassingsplan. Op dat moment kan gestart worden met de realisatie van de nieuwe verbinding.

Uw reactie op het landschapsplan
In het landschapsplan zijn maatregelen opgenomen om de nieuwe verbinding landschappelijk in te passen en de schade aan natuur te compenseren. Op dit moment wordt een eerste uitwerking van dit plan gemaakt. Om geïnteresseerden te betrekken bij de plannen voor de landschappelijke inpassing van de nieuwe hoogspanningsverbinding zal het landschapsplan begin 2021 zichtbaar zijn via de online tracé kaart. Hier kunt u op elke gewenste locatie langs het tracé uw mening of vragen toevoegen. Per gemeente zal de landschappelijke inpassing worden weergegeven en toegelicht met een filmpje. Daarnaast zal met gemeenten worden afgestemd of er nog behoefte is aan andere vormen van participatie met belanghebbenden. Het landschapsplan wordt uiteindelijk toegevoegd aan het Ontwerp-Inpassingsplan en doorloopt daarmee dezelfde procedure.

De nieuwe versie van de online tracé kaart wordt gelijktijdig met projectboek 4 beschikbaar gesteld.

Projectboek 4: het gekozen tracé
Ondanks de onduidelijkheid rondom stikstof werken we wel door aan de uitwerking van het tracé en de voorbereiding van de procedure. Dit wordt uitgelegd in projectboek 4. Deze bevat een uitgebreide samenvatting van de informatie die in het Ontwerp-Inpassingsplan wordt opgenomen, zoals een beschrijving van het uitgewerkte tracé en de effecten die het heeft op onder andere omgeving, natuur en landschap. Ook de nut en noodzaak van het project en het doorlopen proces worden toegelicht. Reacties op dit projectboek worden meegenomen in het Ontwerp-Inpassingsplan. De planning is om dit projectboek begin volgend jaar te publiceren.

Gesprekken met direct betrokkenen
Er zijn nog enkele locaties waar nog vragen zijn over de uitwerking van het tracé: de Bosroute (specifiek nabij de Kraanven) en bij Borchwerf (specifiek nabij de Vlietweg) en de vernieuwing van station Oosteind. De komende maanden worden deze vragen beantwoord. De resultaten hiervan zullen worden meegenomen in het projectboek.

Parallel aan deze uitwerkingen vinden er gesprekken plaats met grondeigenaren om eventuele mastlocaties, werkwegen en werkterreinen te bespreken. Ook gaan we met grondeigenaren in gesprek over bodemonderzoeken en zakelijk rechtovereenkomsten. Met eigenaren/bewoners van zogenaamde gevoelige bestemmingen vinden gesprekken plaats over eventuele aan- en uitkoop.     

Planning
Begin 2021          Publicatie Projectboek 4, tracé en samenvatting Voorontwerp Inpassingsplan
                             Landschapsplan te bekijken via online tracé kaart

Feb – maart          Ophalen reacties projectboek 4 en landschapsplan

April- mei              Verwerken reacties en gereed maken Ontwerp-Inpassingsplan

Zomer 2021         Terinzagelegging Ontwerp-Inpassingsplan

 

We wensen u fijne feestdagen en hopen u in goede gezondheid
in het nieuwe jaar weer te spreken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.