Aparte procedure voor hoogspanningsstation Tilburg

Delen via:   
24 / 06 / 2020

TenneT gaat een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bouwen ten noorden van Tilburg, op locatie De Spinder. Er is besloten om voor de bouw van het station een aparte procedure onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) te doorlopen. Eerder was de realisatie van het station onderdeel van het project Zuidwest 380 kV Oost. Eind 2020 komen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen ter inzage te liggen. We verwachten dat de bouw eind 2021 kan starten. In 2025 moet het nieuwe 380 kV-station klaar zijn.

Waarom is een nieuw hoogspanningsstation nodig?

De komende jaren ontstaan knelpunten in het 150 kilovolt (kV)-net in Noord-Brabant. Een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om knelpunten in de energielevering voor de regio te voorkomen. Daarnaast werkt TenneT in het project Zuid-West 380 kV Oost aan een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding in Zuidwest-Nederland. Deze verbinding transporteert elektriciteit vanaf de productielocaties in Zeeland en op zee, en is nodig om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Het hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg biedt ruimte om de nieuwe verbinding aan te sluiten op de landelijke 380 kV-ring.

Wat gaan we doen?

Het project bestaat uit drie onderdelen:

  • Het nieuw te bouwen 380 kV-hoogspanningsstation Tilburg, inclusief 3 transformatoren en 1 reserveveld voor een vierde transformator;  
  • De aansluiting van de bestaande 380 kV-verbinding op het 380 kV-station aan de west- en oostzijde. Voor deze nieuwe inlussing worden vier nieuwe vakwerkmasten gebouwd. Eén bestaande mast wordt aangepast . Doordat 2 van de bestaande 3 circuits worden aangesloten op het station, betekent dit dat 1 circuit behouden blijft en de bestaande masten blijven staan.  
  • Een ondergronds kabeltracé vanaf het 380 kV-station Tilburg naar het bestaande 150 kV-station Tilburg-Noord. Hiermee wordt de koppeling van het 380 kV-net met het 150 kV-net gerealiseerd. Het kabeltracé wordt aangelegd middels drie lange gestuurde boringen, met tussen deze boringen de in- en uittredepunten. Ten noorden van het 150 kV-station wordt de kabel in open ontgraving neergelegd.  

Zodra de nieuwe verbinding Zuid-West 380 kV Oost gereed is (vermoedelijk in 2029), wordt deze ook aangesloten op het nieuwe hoogspanningsstation.

Waar komt het station?

Het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation bouwen we op locatie Spinder, ten noorden van Tilburg. Het station komt gedeeltelijk op de plek waar nu de effluentvijver (waterberging) van de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap de Dommel ligt. Deze effluentvijver wordt gedeeltelijk verplaatst naar de oostzijde van de N261, op een deel van de voormalige vloeivelden. Om deze waterberging op de voormalige vloeivelden mogelijk te maken, worden door het waterschap na de zomer aparte procedures doorlopen. De waterberging is gereed voordat wordt gestart met de bouw van het hoogspanningsstation. Het hoogspanningsstation valt in het plangebied van het regionale initiatief ‘Landschapspark Pauwels’: een uitgestrekt gebied ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel / De Efteling en ten noorden van Tilburg.

Hoe ziet de planning er uit?

  • Juni 2020: BRO-overleg. Overheden en andere belangenorganisaties kunnen reageren op het voorontwerp inpassingsplan.
  • Najaar 2020: Besluit over verplaatsing waterberging.
  • December 2020: Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen door Bureau Energieprojecten. U heeft dan de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
  • Mei 2021: Vaststelling inpassingsplan door de Minister van EZK en de Minister van BZK.
  • Juni 2021: Terinzagelegging definitieve inpassingsplan en uitvoeringsbesluiten.
  • Zomer 2021: Rijksinpassingsplan definitief.
  • Najaar 2021: Start realisatie bouw nieuwe hoogspanningsstation

Op de hoogte blijven

In de loop van juli komt er een speciale online projectatlas over het hoogspanningsstation Tilburg online. Hier vindt u een digitale kaart met een impressie van het station. U krijgt via de Projectatlas een goed beeld hoe het station eruit komt te zien, waar de ondergrondse 150 kV-kabel komt te liggen en hoe de bestaande 380 kV-verbinding wordt aangesloten op het station. U kunt daar op de kaart een reactie geven en ook de reacties van anderen bekijken. Zodra de projectatlas gereed is, melden we dat op deze website.

In de nieuwsbrief van het project Zuid-West 380 kV Oost houden wij u op de hoogte over de bouw van het hoogspanningsstation Tilburg. U kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.